Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

29/11/2015

33178,10

2290,41

18h

29/11/2014

35594,723

2220,09

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

93,21%

103,17%

-