Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

28/11/2015

35278,13

2384,11

18h

28/11/2014

37056,727

2405,65

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

95,20%

99,10%

-