Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

27/11/2015

34162,22

2368,61

18h

27/11/2014

37553,174

2476,47

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

90,97%

95,64%

-