Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

26/11/2015

36567,53

2470,27

18h

26/11/2014

36442,079

2461,01

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

100,34%

100,38%

-