Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

25/11/2015

38890,98

2443,05

18h

25/11/2014

35510,579

2469,66

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,52%

98,92%

-