Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

24/11/2015

40264,46

2606,00

18h

24/11/2014

34999,999

2414,78

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

115,04%

107,92%

-