Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

23/11/2015

39025,86

2542,12

18h

23/11/2014

31928,458

2167,88

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

122,23%

117,26%

-