Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

22/11/2015

34770,71

2238,33

18h

22/11/2014

34106,253

2187,66

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

101,95%

102,32%

-