Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

21/11/2015

36703,44

2343,94

18h

21/11/2014

34994,111

2360,12

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

104,88%

99,31%

-