Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

20/11/2015

42207,70

2480,48

18h

20/11/2014

34139,125

2404,91

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

123,63%

103,14%

-