Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

19/11/2015

44120,64

2619,53

18h

19/11/2014

34014,711

2401,41

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

129,71%

109,08%

-