Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

18/11/2015

44750,27

2637,14

18h

18/11/2014

33115,054

2379,04

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

135,14%

110,85%

-