Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/11/2015

42036,10

2702,90

18h

17/11/2014

33098,844

2369,34

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

127,00%

114,08%

-