Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/11/2015

41989,20

2716,35

18h

16/11/2014

30581,132

2092,82

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

137,30%

129,79%

-