Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/11/2015

34469,76

2357,01

18h

15/11/2014

32919,564

2158,57

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

104,71%

109,19%

-