Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/11/2015

36446,49

2349,18

18h

14/11/2014

34391,294

2358,71

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

105,98%

99,60%

-