Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/11/2015

38642,65

2486,88

18h

13/11/2014

33613,722

2375,42

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,96%

104,69%

-