Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

12/11/2015

42063,08

2645,43

18h

12/11/2014

33073,335

2359,89

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

127,18%

112,10%

-