Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/09/2020 59.695.050
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 21/09/2020

67.723.133

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 105,97%