Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/09/2020 48.796.586
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 20/09/2020

68.124.538

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 106,60%