Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/09/2020 63.043.622
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 18/09/2020

70.046.104

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 109,60%