Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/09/2020 72.825.074
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 17/09/2020

70.458.015

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 110,25%