Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/09/2020 72.979.386
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 16/09/2020

70.310.074

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 110,02%