Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/09/2020 69.112.231
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 14/09/2020

70.047.345

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 109,61%