Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/09/2020 62.420.960
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 13/09/2020

70.119.277

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 109,72%