Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/09/2020 68.774.601
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 12/09/2020

70.760.804

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 110,72%