Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/09/2020 69.912.888
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 10/09/2020

71.019.424

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 111,13%