Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/09/2020 65.647.143
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 09/09/2020

71.142.372

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 111,32%