Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/09/2020 65.034.069
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 08/09/2020

71.829.276

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 112,39%