Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/09/2020 64.475.919
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 07/09/2020

72.800.020

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 113,91%