Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/09/2020 77.129.367
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 05/09/2020

74.540.021

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 116,64%