Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/09/2020 79.382.661
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 04/09/2020

73.892.684

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 115,62%