Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/09/2020 77.303.581
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 03/09/2020

72.062.692

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 112,76%