Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/09/2020 66.287.926
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 02/09/2020

69.442.247

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 108,66%