Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/09/2020 72.596.568
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 09 tính đến ngày 01/09/2020

72.596.568

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 113,59%