Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/08/2020 75.064.061
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 31/08/2020

63.908.371

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 83,22%