Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/08/2020 68.746.159
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 30/08/2020

63.536.514

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 82,74%