Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/08/2020 73.999.591
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 29/08/2020

63.356.872

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 82,51%