Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/08/2020 68.273.691
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 25/08/2020

61.268.951

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,79%