Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/08/2020 69.250.704
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 24/08/2020

60.977.087

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,41%