Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/08/2020 58.099.369
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 23/08/2020

60.617.365

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 78,94%