Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/08/2020 58.477.735
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 22/08/2020

60.731.819

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 79,09%