Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/08/2020 60.797.139
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 21/08/2020

60.839.156

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,23%