Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/08/2020 60.648.182
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 20/08/2020

60.841.257

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,23%