Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/08/2020 58.544.345
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 19/08/2020

60.851.419

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,24%