Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/08/2020 57.275.868
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 18/08/2020

60.979.590

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,41%