Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/08/2020 57.445.647
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 17/08/2020

61.197.456

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,69%