Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/08/2020 52.527.364
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 16/08/2020

61.431.944

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 80,00%