Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/08/2020 56.545.510
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 15/08/2020

62.025.583

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 80,77%