Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/08/2020 59.213.255
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 14/08/2020

62.417.016

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 81,28%